Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy  Szkole Podstawowej nr 106 im. Artura Grottgera rozpocznie się w marcu za pośrednictwem systemu elektronicznego http://krakow.formico.pl/ .

Rodzic, po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie http://krakow.formico.pl/ , powinien dostarczyć go do oddziałów przedszkolnych w formie wydruku z podpisami rodziców dziecka. Istnieje możliwość wydrukowania formularza na miejscu w palcówce.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Przypominamy, iż z inicjatywy grupy Radnych Miasta Krakowa wprowadzone zostało nowe kryterium: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Informacja dotycząca potwierdzania spełnienia kryterium dotyczącego odbycia szczepień:

Mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy, iż  jako dokument potwierdzający spełnianie kryterium dotyczącego szczepień respektujemy oświadczenie rodziców lub książeczkę szczepień.  

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się. Dokumentacja w formie papierowej będzie uzupełniana przez rodziców w terminie późniejszym.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym2 – 31 marca 2020 r.25 maja – 2 czerwca 2020 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 1 kwietnia 2020 r. do 3 czerwca 2020 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 kwietnia 2020 r. 17 czerwca 2020 r.
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 27 kwietnia – 8 maja 2020 r. 18 – 25 czerwca 2020 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11 maja 2020 r. 26 czerwca 2020 r.

1 przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej