Obwód Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie: Aleja Kijowska – numery od 48 do końca, ul. Iwona Odrowąża, ul. Józefa Friedleina, ul. Antoniego Augustynka-Wichury, ul. Kmieca, ul. Litewska, ul. Oboźna, ul. Poznańska, ul. Racławicka – numery od 35 do końca (nieparzyste), ul. Racławicka numery od 34 do końca (parzyste), ul. Składowa, ul. Władysława Łokietka – numery od 1 do 32, ul. Wójtowska, ul. Wrocławska – numery od 26 do końca ulicy, ul. Zbożowa.

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 4 marca 2024 w godzinach 17.00 – 19.00

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące procesu rekrutacji bądź oferty naszej szkoły – zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Dyrekcją (poprzez sekretariat) lub mailowego.

Życie szkolne można też na bieżąco podglądać na szkolnej stronie FB.

A tymczasem – zapraszamy Was na wirtualny spacer po naszej szkole!

Zacznijcie od terenu zielonego, a potem zmierzajcie do środka 🙂

A to krótki film o naszej szkole:

Zapraszamy na wirtualny dzień otwarty – kliknij w link poniżej

www.sp106-krakow.pl!

Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie
prowadzi rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do klas 1.

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Elemento, jednak rodzic składając podanie do szkoły zobowiązany jest dostarczyć je poświadczone podpisem. Podanie można również wydrukować i podpisać w szkole.

By złożyć wniosek rekrutacyjny do naszej szkoły skorzystaj z linku: https://krakow.elemento.pl/ , zaznaczając Szkołę Podstawową nr 106 jako pierwszą wśród wybranych szkół. 

Poniżej terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin
w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym1 – 29 marca 2024 r.9 – 23 maja 2024 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe1 – 19 marca 2024 r.9 – 17 maja 2024 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe19 marca 2024 r.17 maja 2024 r.
4 Weryfikacja wniosków przez szkoły.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
do 2 kwietnia 2024 r.do 24 maja 2024 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych19 kwietnia 2024 r.10 czerwca 2024 r.
6Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.22 kwietnia – 7 maja 2024 r.11 – 17 czerwca 2024 r.
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych8 maja 2024 r. godz. 12.0018 czerwca 2024 r. godz. 9.00

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych 

uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.


Zapraszamy do SP 106

 • kreatywni nauczyciele
 • różnorodność metod i form pracy, nauka poprzez doświadczanie
 • nauka na jedną zmianę
 • jeden rocznik na świetlicy
 • doskonałe zaplecze sportowe
 • bardzo dobre warunki lokalowe
 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • udział uczniów w różnorodnych projektach edukacyjnych
 • współpraca z uczelniami i instytucjami lokalnymi

Dlaczego nasza szkoła?

Budujemy nową szkołę stawiającą w centrum ucznia, uczącego się relacji z innymi, sposobu uczenia się, kształtującego swój świat wartości.

Nasza szkoła stara się stworzyć mu komfortowe warunki rozwoju, dąży do indywidualizacji procesu nauczania, kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, istotnych dla ich późniejszego funkcjonowania w świecie.

Najważniejsze w procesie nauczania, by był on efektywny, jest motywacja ucznia, pozytywne nastawienie, umiejętność uczenia się i relacja z nauczycielem, rówieśnikami. Nie tylko od ilości czasu poświęconego na naukę zależy jej wynik ale od jakości, sposobu podawania wiedzy – pracy metodami stawiającymi ucznia w sytuacji odkrywcy, badacza, rozbudzających ciekawość i zaangażowanie. Dlatego dla nas najważniejsze są: wytworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia (niewielka ilość dzieci, kształtowanie relacji między nimi), nowoczesne technologie i metody w nauczaniu, możliwość objęcia każdego dziecka zajęciami rozwijającymi zainteresowania i modelowanie programu pracy z grupą w zależności od potrzeb.

Dużą wagę przywiązujemy do pracy zespołu uczących, który omawia mocne i słabsze strony każdego dziecka oraz przyjmuje efektywne metody pracy. Nauczycieli łączy wspólna wizja szkoły, określenie priorytetów w pracy z uczniami, przemyślane i celowe oddziaływania wychowawcze. W centrum stoi człowiek: dziecko, którego wszechstronny rozwój – intelektualny, fizyczny, psychiczny, społeczny, moralny – jest główną troską nauczycieli.

Niewielka szkoła stwarza możliwość bardzo ścisłej współpracy z rodzicami, wpływu rodziców na szkolną rzeczywistość.

Nauczyciel ma być tym, który pokazuje uczniowi drogę do zdobywani wiedzy. Trudno dziś określić, jaki zawód w przyszłości będzie wykonywać dziecko – część zawodów zniknie, zastąpi je automatyzacja, inne zmienią swój charakter. W tej sytuacji bardzo ważna jest edukacja nakierowana na umiejętności takie jak współpraca, kreatywność, kompetencje cyfrowe – i to właśnie są najważniejsze założenia naszej pracy z dziećmi, uczniami.

To co będzie wyróżniać człowieka przyszłości to kompetencje miękkie oraz kreatywność – i na te umiejętności nakierowane są działania szkolne. Ważne będą też znajomość języków obcych oraz umiejętność uczenia się, szkolenia, stąd w szkole realizowane są zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, dzieci mają zwiększoną liczbę godzin angielskiego.

Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia, wskazywanie mu nad czym ma pracować – służy temu przyjęty w szkole system oceniania kształtującego.

Naszym celem jest też zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności lokalnej i miasta poprzez m.in. realizację programów miejskich, wycieczki po Krakowie, współpracę z muzeami oraz instytucjami kultury. W szkole prężnie działa na wolontariat, współpracujemy z seniorami, wielokrotnie realizowaliśmy projekty związane z działaniami wolontariackimi.

Szkoła współpracuje z uczelniami: Uniwersytetem Rolniczym, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Pedagogicznym i wieloma instytucjami: m.in. Centrum Nauki Kopernik, Centrum Młodzieży im. H. Jordana, Zarządem Zieleni Miejskiej.

Realizujemy autorskie i ogólnopolskie projekty , wdrażamy innowacje – o których można przeczytać na naszej stronie.

Oferta dla klas starszych obejmuje m.in.: połączenie zajęć matematycznych z elementami kodowania i programowania, realizację innowacji wprowadzającej uczniów w świat architektury, naukę języków obcych metodami aktywizującymi , współpracę z UR i dalszy rozwój edukacyjnego ogrodu szkolnego. Oferta zajęć dodatkowych obejmuje zajęcia „Filozofowanie z dziećmi” oraz udział uczniów w debatach szkolnych we współpracy z Młodzieżową Radą Krakowa.

Dołącz do nas!


Dlaczego wszyscy chcą podejść do tablicy?

Nauczanie powinno być zabawą, inspiracją, rozbudzaniem ciekawości poznawczej. W naszej szkole proces nauczania wspierany jest przez nowoczesne technologie oraz aktywizujące metody pracy. Nauczyciele korzystają z narzędzi TIK ale i wiedzy o zdobyczach neurodydaktyki, psychologii, edukacji emocjonalnej. W klasie wykorzystujemy tablice interaktywne, na zajęciach z kodowania roboty. Pracownia językowa wyposażona jest w system słuchawek i rejestrator dźwięku, na świetlicy znajduje się bogaty wybór gier logicznych a w bibliotece – księgozbiór złożony z najnowszych pozycji wydawniczych.


Przyjazna przestrzeń

W ciągu ostatnich dwóch lat budek szkolny przeszedł szereg gruntownych remontów i modernizacji.

Sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej spełniają wymogi współczesnej koncepcji przestrzeni edukacyjnej. Oprócz kącików tematycznych, możliwości dowolnego układu sali w zależności od potrzeb uczniów i nauczyciela, wyposażenia w nowoczesny sprzęt posiadają tzw. ”rosnące” krzesła i ławki, które można dostosować do indywidualnego wzrostu ucznia. Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal w oczyszczacze powietrza oraz szafki do przechowywania książek dopełni koncepcji przyjaznej dla ucznia przestrzeni. Sale dla uczniów starszych również zawierają tablice multimedialne oraz wyposażenie adekwatne dla pracowni szkolnych: fizycznej, biologicznej, chemicznej.

Szerokie korytarze w czasie przerw mogą być wykorzystane do zabaw ruchowych, są przestrzenią do ekspozycji prac plastycznych uczniów.


Zaplecze sportowe i ogród

Szkoła posiada pełnowymiarową dużą salę gimnastyczną z przylegającymi do niej szatniami i toaletami. Z drugiej strony budynku mieści się mniejsza sala gimnastyczna, remontowana w bieżącym roku. Siłownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt sportowy i jest cennym uzupełnieniem oferty sportowej szkoły.

Boiska mieszczące się na zewnątrz budynku to wielofunkcyjne boisko oddane do użytku w 2015 roku, boisko do koszykówki, bieżnia oraz boisko edukacyjne (patrz: boisko edukacyjne). Na terenie zielonym znajduje się też szkolny ogród wyposażony w podniesione rabaty uprawiane przez uczniów oraz plac zabaw dla młodszych dzieci.


Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne

 • j.angielski prowadzony z wykorzystaniem innowacyjnych, aktywizujących metod – „Muzyczny angielski”
 • zajęcia plastyczne „Kreatywne prace plastyczne”
 • zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w sieci „Mega Misja”
 • zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej: „Baśniowa kraina”
 • kodowanie dla najmłodszych – 1 godzina tygodniowo z wykorzystaniem robotów ozobot i dash
 • WF z AWF
 • szachy
 • Klub Młodego Odkrywcy
 • zajęcia architektoniczne dla klas starszych
 • zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii „Laboratorium Przyszłości”
 • zajęcia kształtujące kompetencje matematyczne z wykorzystaniem pedagogiki Froebla
 • zajęcia taneczne ZUMBA
 • zajęcia w ramach edukacji emocjonalnej – realizacja międzynarodowego projektu „Emocja”

We współpracy z C. M. im. H. Jordana:

 • Zajęcia etnograficzne „Kalejdoskop kultur”
  Zajęcia przygotowane z myślą o dzieciach szkół podstawowych (szczególnie klas I-III), obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Służą wzbogaceniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości świata i dobrej zabawie. Zajęcia oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier i zabaw, działaniach plastycznych i ruchowych.Przykładowe tematy:
  1. Morza i oceany
  2. Smaki świata
  3. Pieniądze w Europie
  4. Kto mieszka w Afryce
  5. Zwierzęta Chin
  6. Tradycje Wielkanocne, Bożonarodzeniowe w Europie i na świecie
 • zajęcia konstrukcyjne:
  Zajęcia MIASTO = Mali Inteligentni Architekci Szukają Tworzą Oglądają, łącząc zabawę i edukację, rozwijają wyobraźnię przestrzenną dzieci, uczą współpracy w grupie, planowania i konsekwencji w pracy, uwrażliwiają dzieci na przestrzeń miejską, zabytki oraz nowoczesne rozwiązania budowlane.Przykładowe tematy:
  1. Zakamarki miasta – detale architektoniczne
  2. Kraków się broni – baszty, mury, fortyfikacje
  3. Miasto przyszłości – drapacze chmur
  4. Najciekawsze wieże świata
  5. Budujemy miasto

Zajęcia dodatkowo płatne

 • gra na instrumencie (gitara)
 • szachy
 • superminds
 • taniec hip-hop
 • piłka nożna

Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające umiejętność uczenie się
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • zajęcia wyrównawcze