Wyniki rekrutacji 23.04.2021

W załączniku znajduje się lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w SP 106 od września 2021

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie woli przyjęcia w dniach 26.04 – 07.05.2021, co można uczynić na 2 sposoby.

Wzorem zeszłego roku wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić wolę przyjęcia elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl lub przesyłając e-mail na adres podany w ofercie rekrutacyjnej czyli 

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (26 kwietnia).

Informacje ogólne o rekrutacji

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy  Szkole Podstawowej nr 106 im. Artura Grottgera rozpocznie się w marcu za pośrednictwem systemu elektronicznego http://krakow.formico.pl/ .

Rodzic, po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie http://krakow.formico.pl/ , powinien dostarczyć go do oddziałów przedszkolnych w formie wydruku z podpisami rodziców dziecka. Istnieje możliwość wydrukowania formularza na miejscu w palcówce.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Przypominamy, iż z inicjatywy grupy Radnych Miasta Krakowa wprowadzone zostało nowe kryterium: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2021/2022 :

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym2 – 31 marca 2021 r.24 maja – 1 czerwca 2021 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 1 kwietnia 2021 r. do 2 czerwca 2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23 kwietnia 2021 r. 2 czerwca
2021 r.
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia. 26 kwietnia – 7 maja 2021 r. 21 – 25 czerwca 2021 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 maja
2021 r.
28 czerwca 2021 r.

1 przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej