Informacje ogólne o rekrutacji 2024/2025

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola 47 w Krakowie rozpocznie się w marcu za pośrednictwem systemu elektronicznego http://krakow.formico.pl/ .

Rodzic, po wypełnieniu formularza elektronicznie w systemie http://krakow.formico.pl/ , powinien dostarczyć go do sekretariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 18 w formie wydruku z podpisami rodziców dziecka. Istnieje możliwość wydrukowania formularza na miejscu w palcówce.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Przypominamy, iż z inicjatywy grupy Radnych Miasta Krakowa wprowadzone zostało nowe kryterium: Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych (UCHWAŁA NR XXVI/599/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacynego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok 2023/2024 – nie ogłoszono jeszcze terminów na rok 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym2 – 31 marca 2023 r.25 maja – 5 czerwca 2023 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowedo 1 kwietnia 2023 r. do 6 czerwca 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 21 kwietnia 2023 r. 21 czerwca
2023 r.
4.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia. 24 kwietnia – 9 maja 2023 r. 22 – 29 czerwca 2023 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 maja
2023 r.
30 czerwca 2023 r.

1 przez przedszkole należy także rozumieć oddziały przedszkolne w szkole podstawowej