Szkoła Podstawowa nr 106 w Krakowie
prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do klas 1.

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu Elemento, jednak rodzic składając podanie do szkoły zobowiązany jest dostarczyć je poświadczone podpisem. Podanie można również wydrukować i podpisać w szkole.

By złożyć wniosek rekrutacyjny do naszej szkoły skorzystaj z linku: https://krakow.elemento.pl/ , zaznaczając Szkołę Podstawową nr 106 jako pierwszą wśród wybranych szkół. 

Szczegółowe informacje na temat zasad zapisów do szkoły:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=106587

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego:

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 2 – 31 marca 2020 r. 19 – 26 maja 2020 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 2 – 20 marca 2020 r. 19 – 22 maja 2020 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 20 marca 2020 r. 22 maja 2020 r.
4Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 1 kwietnia 2020 r. do 27 maja 2020 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 kwietnia 2020 r. 10 czerwca 2020 r.
6Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 4 – 15 maja 2020 r. 15 – 19 czerwca 2020 r.
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 maja 2020 r. 22 czerwca 2020 r.

Zapraszamy do SP 106

  • kreatywni nauczyciele
  • wydzielona przestrzeń dla najmłodszych uczniów
  • nauka na jedną zmianę
  • jeden rocznik na świetlicy
  • doskonałe zaplecze sportowe
  • bardzo dobre warunki lokalowe
  • bogata oferta zajęć dodatkowych

Dlaczego nasza szkoła?

Budujemy nową szkołę stawiającą w centrum młodszego ucznia, uczącego się relacji z innymi, sposobu uczenia się, kształtującego swój świat wartości.

Nasza szkoła stara się stworzyć mu komfortowe warunki rozwoju, dąży do indywidualizacji procesu nauczania, kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, istotnych dla ich późniejszego funkcjonowania w świecie.

Najważniejsze w procesie nauczania, by był on efektywny, jest motywacja ucznia, pozytywne nastawienie, umiejętność uczenia się i relacja z nauczycielem, rówieśnikami. Nie tylko od ilości czasu poświęconego na naukę zależy jej wynik ale od jakości, sposobu podawania wiedzy – pracy metodami stawiającymi ucznia w sytuacji odkrywcy, badacza, rozbudzających ciekawość i zaangażowanie. Dlatego dla nas najważniejsze są: wytworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia (niewielka ilość dzieci, kształtowanie relacji między nimi), nowoczesne technologie i metody w nauczaniu, możliwość objęcia każdego dziecka zajęciami rozwijającymi zainteresowania i modelowanie programu pracy z grupą w zależności od potrzeb.

Dużą wagę przywiązujemy do pracy zespołu uczących, który omawia mocne i słabsze strony każdego dziecka oraz przyjmuje efektywne metody pracy. Nauczycieli łączy wspólna wizja szkoły, określenie priorytetów w pracy z dziećmi, przemyślane i celowe oddziaływania wychowawcze. W centrum stoi człowiek: dziecko, którego wszechstronny rozwój – intelektualny, fizyczny, psychiczny, społeczny, moralny – jest główną troską nauczycieli.

Niewielka szkoła stwarza możliwość bardzo ścisłej współpracy z rodzicami, wpływu rodziców na szkolną rzeczywistość.

Nauczyciel ma być tym, który pokazuje uczniowi drogę do zdobywani wiedzy. Trudno dziś określić, jaki zawód w przyszłości będzie wykonywać dziecko – część zawodów zniknie, zastąpi je automatyzacja, inne zmienią swój charakter. W tej sytuacji bardzo ważna jest edukacja nakierowana na umiejętności takie jak współpraca, kreatywność, kompetencje cyfrowe – i to właśnie są najważniejsze założenia naszej pracy z dziećmi, uczniami.

To co będzie wyróżniać człowieka przyszłości to kompetencje miękkie oraz kreatywność – i na te umiejętności nakierowane są działania szkolne. Ważne będą też znajomość języków obcych oraz umiejętność uczenia się, szkolenia, stąd w szkole realizowane są zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, dzieci mają zwiększoną liczbę godzin angielskiego.

Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia, wskazywanie mu nad czym ma pracować – służy temu przyjęty w szkole system oceniania kształtującego.

Naszym celem jest też zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności lokalnej i miasta poprzez m.in. realizację programów miejskich, wycieczki po Krakowie, współpracę z muzeami oraz instytucjami kultury. W szkole prężnie działa na wolontariat, współpracujemy z seniorami, wielokrotnie realizowaliśmy projekty związane z działaniami wolontariackimi.

Dołącz do nas!


Dlaczego wszyscy chcą podejść do tablicy?

Nauczanie powinno być zabawą, inspiracją, rozbudzaniem ciekawości poznawczej. W naszej szkole proces nauczania wspierany jest przez nowoczesne technologie oraz aktywizujące metody pracy. Nauczyciele korzystają z narzędzi TIK ale i wiedzy o zdobyczach neurodydaktyki, psychologii, edukacji emocjonalnej. W klasie wykorzystujemy tablice interaktywne, na zajęciach z kodowania roboty. Pracownia językowa wyposażona jest w system słuchawek i rejestrator dźwięku, na świetlicy znajduje się bogaty wybór gier logicznych a w bibliotece – księgozbiór złożony z najnowszych pozycji wydawniczych.


Przyjazna przestrzeń

W ciągu ostatnich dwóch lat budek szkolny przeszedł szereg gruntownych remontów i modernizacji.

Sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej spełniają wymogi współczesnej koncepcji przestrzeni edukacyjnej. Oprócz kącików tematycznych, możliwości dowolnego układu sali w zależności od potrzeb uczniów i nauczyciela, wyposażenia w nowoczesny sprzęt posiadają tzw. ”rosnące” krzesła i ławki, które można dostosować do indywidualnego wzrostu ucznia. Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal w oczyszczacze powietrza oraz szafki do przechowywania książek dopełni koncepcji przyjaznej dla ucznia przestrzeni.

Szerokie korytarze w czasie przerw mogą być wykorzystane do zabaw ruchowych, są przestrzenią do ekspozycji prac plastycznych uczniów.


Zaplecze sportowe

Szkoła posiada pełnowymiarową dużą salę gimnastyczną z przylegającymi do niej szatniami i toaletami. Z drugiej strony budynku mieści się mniejsza sala gimnastyczna, remontowana w bieżącym roku. Siłownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt sportowy i jest cennym uzupełnieniem oferty sportowej szkoły.

Boiska mieszczące się na zewnątrz budynku to wielofunkcyjne boisko oddane do użytku w 2015 roku oraz dwa boiska betonowe – jedno z nich jest równocześnie przestrzenią edukacyjną (patrz: boisko edukacyjne).


Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne

  • j.angielski z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz TIK
  • zajęcia plastyczne „Kreatywne środy”
  • zajęcia plastyczno-historyczne „Spacerkiem po Krakowie” – realizowane we współpracy z Muzeum Historycznym
  • zajęcia czytelnicze w bibliotece szkolnej: „Baśniowa kraina”
  • kodowanie dla najmłodszych – 1 godzina tygodniowo z wykorzystaniem robotów
  • koszykówka dla najmłodszych
  • zajęcia kształtujące kompetencje matematyczne z wykorzystaniem pedagogiki Froebla

We współpracy z C. M. im. H. Jordana:

  • Zajęcia etnograficzne „Kalejdoskop kultur”
    Zajęcia przygotowane z myślą o dzieciach szkół podstawowych (szczególnie klas I-III), obejmują różnorodne tematy poświęcone kulturze, sztuce i życiu codziennemu wybranych krajów. Służą wzbogaceniu wiedzy, rozbudzeniu ciekawości świata i dobrej zabawie. Zajęcia oparte na pokazie zdjęć, wykorzystaniu baśni, gier i zabaw, działaniach plastycznych i ruchowych.Przykładowe tematy:
    1. Morza i oceany
    2. Smaki świata
    3. Pieniądze w Europie
    4. Kto mieszka w Afryce
    5. Zwierzęta Chin
    6. Tradycje Wielkanocne, Bożonarodzeniowe w Europie i na świecie
  • zajęcia konstrukcyjne:
    Zajęcia MIASTO = Mali Inteligentni Architekci Szukają Tworzą Oglądają, łącząc zabawę i edukację, rozwijają wyobraźnię przestrzenną dzieci, uczą współpracy w grupie, planowania i konsekwencji w pracy, uwrażliwiają dzieci na przestrzeń miejską, zabytki oraz nowoczesne rozwiązania budowlane.Przykładowe tematy:
    1. Zakamarki miasta – detale architektoniczne
    2. Kraków się broni – baszty, mury, fortyfikacje
    3. Miasto przyszłości – drapacze chmur
    4. Najciekawsze wieże świata
    5. Budujemy miasto
  • zajęcia taneczne
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia z edukacji emocjonalnej prowadzone przez Instytut Emocji

Zajęcia dodatkowo płatne

  • zajęcia szachów (www.szkolaszachowa.eu)
  • zajęcia z programowania z firmą happy
  • matcraft
  • balet
  • gra na instrumencie (gitara)