Opłatę za pobyt w oddziałach przedszkolnych regulują przepisy:

Art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art.13 ust.1 pkt2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U.z 2018 poz.996,1000,1290,1669 i 2245) oraz uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Opłaty:

 Korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat – opłata w wysokości 1,00zł za każda godzinę korzystania.

Dla rodzin objętych Programem Karta Rodzinna 3+ lub Programem Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem Karta Rodzinna 3+ i Programem Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,00zł

Płatności należy dokonać do 14 dnia każdego miesiąca. 

Opłaty za wyżywienie pobiera firma, prowadząca stołówkę szkolno – przedszkolną: ti link do” informacji o wyżywieniu” ze strony przedszkola (czyli dokumentów w dziale wyżywienie).