Opłatę za pobyt w oddziałach przedszkolnych regulują przepisy:

Art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art.13 ust.1 pkt2 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U.z 2018 poz.996,1000,1290,1669 i 2245) oraz uchwałNR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Opłaty:

 Korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat – opłata w wysokości 1,30zł za każda godzinę korzystania.

Dla rodzin objętych Programem Karta Rodzinna 3+ lub Programem Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,65zł.

Dla rodzin objętych zarówno Programem Karta Rodzinna 3+ i Programem Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,00zł

Płatności należy dokonać do 14 dnia każdego miesiąca. 

Rodzice o odpłatności za pobyt w przedszkolu informowani są pisemnie po zakończeniu każdego miesiąca.

Aktualny Numer Rachunku: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 11 1020 2892 0000 5602 0778 0721

Opłaty za wyżywienie pobiera firma, prowadząca stołówkę szkolno – przedszkolną. Cennik, kontakt do ajenta oraz dietetyka i zasady opłat zawiera „Karta zapisu na stołówkę” . Więcej szczegółów w zakładce: Informacje o wyżywieniu.