Zapraszamy na wirtualny spacer po naszym przedszkolu! Dzięki poniższej prezentacji można zwiedzić zarówno sale przedszkolne jak i ogród , plac zabaw i teren sportowy.

Organizacja Samorządowego Przedszkola nr 47

Samorządowe Przedszkole nr 47 zostało utworzone w 2021 roku, wraz z powstaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 w Krakowie. Mieści się na parterze budynku przy ul. Litewskiej 34, który został gruntownie przebudowany i dostosowany do potrzeb  przedszkola. Do przedszkola prowadzi osobne, monitorowane wejście do budynku.

Do dyspozycji dzieci wewnątrz budynku są cztery sale przedszkolne o powierzchni ponad 60 m kw. każda, wyposażone w nowoczesne łazienki, pomoce dydaktyczne, zabawki, multimedia, materiały sensoryczne. Na terenie przedszkola znajduje się też szatnia, pomieszczenia kuchenne, gabinet do indywidualnej pracy z dziećmi, zaplecze socjalne. Przedszkolaki korzystają też z sali gimnastycznej, na której odbywają się zajęcia sportowe, taneczne, uroczystości przedszkolne. Do dyspozycji przedszkolaków jest też Biblioteka Przedszkolaka, zaopatrzona w pozycje dla najmłodszych.

Do dyspozycji dzieci na zewnątrz budynku jest otwarty w 2020 roku nowoczesny plac zabaw, ogród w którym uprawiają i pielęgnują warzywa i rośliny ozdobne, szklarnia edukacyjna, altana oraz boisko edukacyjne.

O smaczne i zdrowe posiłki dbają panie kucharki z kuchni szkolno-przedszkolnej, która mieści się na terenie budynku na Litewskiej 34. Kuchnia prowadzona jest przez ajenta przy współpracy dietetyka. Respektowane są diety oraz indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci.

Pracownicy Samorządowego Przedszkola nr 47 to nauczycielki wychowania przedszkolnego, nauczycielka j. angielskiego, logopeda, psycholog, osoby współpracujące w ramach zajęć dodatkowych (sportowych, językowych, taneczno-ruchowych, szachowych i innych) oraz specjaliści, pomoce nauczyciela, woźne oddziałowe i pracownicy administracji.

W Przedszkolu funkcjonują elektroniczne karty – wejściówki oraz system kontaktu poprzez Dziennik elektroniczny Librus – Synergia, w przestrzeniach wspólnych działa monitoring.

Oprócz zajęć w ramach podstawy programowej odbywają się:

 • język angielski
 • zajęcia muzyczne z użyciem różnorodnych instrumentów (innowacja FaLaMi)
 • zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
 • zajęcia sportowe na Tauron Arenie (miejski program Akademia Przedszkolaka)
 • zajęcia szachowe
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia prowadzone metodą Froebla (obecnie program: Rosnę z Matematyką)
 • warsztaty kulinarne
 • zajęcia z kodowania przy użyciu robotów ozobot i genibot
 • zajęcia sensoryczne
 • zajęcia nasady i pielęgnacji roślin w ogrodzie
 • zajęcia artystyczne we współpracy z podmiotami zewnętrznymi
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia specjalistyczne wg potrzeb (np. kształtujące kompetencje emocjonalno społeczne, rewalidacja)
 • zajęcia w ramach innowacji, związane z realizacją programów i projektów

Przedszkole współpracuje:

 • z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi
 • Bibliotekami Miejskimi
 • Miejskim Ośrodkiem Sportowym
 • Strażą Miejską
 • Uczelniami
 • Zarządem Zieleni Miejskiej
 • Centrum Aktywności Seniora
 • Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP
 • innymi podmiotami realizującymi programy edukacyjne.

W Przedszkolu funkcjonują:

 • plan pracy przedszkola
 • plan działań w zakresie kształtowania kompetencji kluczowej
 • procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola
 • zestaw regulaminów wewnętrznych m.in.  regulamin wyjść i wycieczek, korzystania z plac zabaw i ogrodu, procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym i inne.
 • Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dydaktyka i cele pedagogiczne:

Nauczycielki realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego  oparciu o przyjęty program edukacji przedszkolnej „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” autorek  Monika Chludzinska, Agata Kasprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Dorota Kucharska. Na pierwszym miejscu w codziennej pracy stawiamy dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, radość i dążenie do samorealizacji. Priorytetem przy wyborze metod jest pobudzanie kreatywności dzieci, kształtowanie samodzielności oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych. Kształtowaniu dojrzałości  emocjonalnej dziecka towarzyszy wychowanie ku uniwersalnym wartościom, w duchu poszanowania indywidualności każdego człowieka. Równie ważne jest dla nas tworzenie przestrzeni pozwalającej młodemu człowiekowi doświadczać świata i przeżywać go – stąd wybór nowoczesnych metod nauczania oraz narzędzi i pomocy dydaktycznych, celowe urządzanie przestrzeni przedszkola i terenu zielonego.

Współpraca z rodzicami:

Wspólnie z rodzicami pragniemy tworzyć przedszkole zapewniające wszechstronny rozwój każdemu dziecku. Otwartość, postawa akceptacji i chęć słuchania to podstawa współpracy z rodzicami, którym zapewniamy realny wpływ na funkcjonowanie placówki. Warunkiem tej współpracy jest dobra komunikacja, służą jej:

 • zebrania z rodzicami
 • bieżący kontakt wychowawczyń z rodzicami
 • komunikacja za pośrednictwem dziennika elektronicznego
 • Komunikacja za pomocą platformy Microsoft Teams
 • Dyżur dyrekcji dla Rodziców

Godziny otwarcia przedszkola: 6.30 – 17.00

Godziny, w ramach których jest realizowana podstawa programowa (godziny bezpłatne): 8.00 – 13.00

Naszym celem jest, by dziecko w naszym przedszkolu:

 • było radosne
 • ufało dorosłym
 • było ciekawe świata, eksperymentowało, badało, poznawało
 • było twórcze i aktywne
 • starało się zachowywać zasady bezpieczeństwa
 • wiedziało, że uczciwość, prawdomówność to postawy godne naśladowania
 • zachowywało się w stosunku do innych kulturalnie i z szacunkiem
 • akceptowało potrzeby innych, potrafiło komunikować potrzeby własne
 • miało prawo do popełniania błędów i odnoszenia sukcesów
 • starało się przestrzegać ustalonych zasad
 • zawsze mogło liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony opiekunów

Metody pracy:

Kadra pedagogiczna przedszkola stosuje różnorodne, kreatywne metody i formy pracy odpowiednie do wieku i potrzeb dzieci, m.in.:

 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń);
 • słowne (rozmowy, opowiadania, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa);
 • percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, obcowanie ze sztuką).
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. Cieszyńskiej
 • Metodę naturalnej nauki czytania Ireny Majchrzak
 • Dziecięcą matematykę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metodę Weroniki Shrborne (Metoda Ruchu Rozwijającego)

Na zajęciach wykorzystywana też będzie drama, aktywne słuchanie muzyki, pedagogika zabawy, elementy pedagogiki Montessori. Wszechstronny rozwój dzieci pobudzają doświadczenie, eksperymenty, wycieczki, warsztaty, realizacja projektów wewnętrznych, udział w projektach edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że Nasze Przedszkole będzie dla przedszkolaków bezpiecznym, kochanym przez nie miejscem, w którym w twórczej atmosferze rozwijać będą swe talenty i kształtować relacje rówieśnicze.