Zapraszamy na krótką prezentację :

Organizacja pracy Przedszkola 47

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 106 zostały utworzone w 2019 roku. Mieszczą się na parterze budynku przy ul. Litewskiej 34, który został gruntownie przebudowany i dostosowany do potrzeb przedszkola. W roku 2021 uchwałą Rady Miasta Krakowa w budynku utworzono Przedszkole 47. Do przedszkola prowadzi osobne wejście do budynku.

Do dyspozycji dzieci jest szatnia, cztery sale przedszkolne o powierzchni ponad 60 m kw. wyposażone w nowoczesne łazienki, pomoce dydaktyczne, zabawki, multimedia. Na terenie oddziałów znajdują się też pomieszczenia kuchenne, gabinet do pracy indywidualnej z dzieckiem, zaplecze socjalne. Ze względu na usytuowanie w szkole przedszkolaki mogą korzystać też z bazy szkoły – odnowionej sali gimnastycznej wyposażonej na ich potrzeby (tzw. „mała sala” przeznaczona dla dzieci młodszych), biblioteki zaopatrzonej również w pozycje dla najmłodszych. W 2020 roku powstał nowoczesny plac zabaw przeznaczony do użytku przedszkolaków, mieszczący się się na rozległym terenie zielonym szkoły. O smaczne i zdrowe posiłki zadbają panie kucharki z kuchni przedszkolno-szkolnej prowadzonej na terenie szkoły.

Pracownicy Przedszkola 47 to nauczycielki wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka obcego, logopeda, osoby współpracujące w ramach prowadzenia zajęć dodatkowych (sportowych, językowych, taneczno-ruchowych i innych), pomoce nauczyciela, pracownicy administracji, woźne oddziałowe.

Przedszkole prowadzi dziennik elektroniczny Dzień Smyka – nowoczesne narzędzie, które służy nie tylko do dokumentacji pracy przedszkola ale również do kontaktu z rodzicami, naliczania opłat oraz dostarczania pełnej informacji o pracy poszczególnych grup przedszkolnych. Elektroniczny dostęp do dziennika otrzymują rodzice wraz z zapisaniem dziecka do przedszkola.

Rodzice otrzymują również karty służące odnotowywaniu obecności dziecka w przedszkolu w systemie elektronicznym. W pomieszczeniach przedszkolnych zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego, przestrzeń spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W przedszkolu funkcjonują:

 • program wychowawczo-profilaktyczny
 • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który obejmuje działania w oddziałach przedszkolnych
 • procedury bezpieczeństwa na terenie oddziałów przedszkolnych
 • zestaw regulaminów wewnętrznych m.in.: reguły dotyczące spożywania posiłków, zachowania w sali przedszkolnej, korzystania z łazienki, wychodzenia na spacer oraz korzystania z ogródka, placu zabaw.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Strażą Miejską, Biblioteką Miejską, Uniwersytetem Pedagogicznym oraz innymi podmiotami realizując programy edukacyjne. Podczas edukacji w oddziałach przedszkolnych przedszkolaki będą mogły uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki, zajęć muzycznych przy instrumencie, eksperymentów, zajęć i zabaw na świeżym powietrzu, warsztatów teatralnych, warsztatów kulinarnych i innych.

Dydaktyka i cele pedagogiczne

Nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o przyjęty program: „Nasze Przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający aktywność dzieci odnosząc się do wymagań wobec edukacji przedszkolnej zawartych w obowiązującym rozporządzenia MEN. Na pierwszym miejscu w codziennej pracy przedszkole stawia dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, radość i dążenie do samorealizacji. Priorytetem przy wyborze metod i organizacji pracy jest pobudzanie kreatywności dzieci, kształtowanie samodzielności oraz umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych. Kształtowaniu dojrzałości emocjonalnej dziecka towarzyszy wychowanie ku uniwersalnym wartościom, w duchu poszanowania indywidualności każdego człowieka. Równie ważne jest dla nas tworzenie przestrzeni pozwalającej młodemu człowiekowi doświadczać świat i przeżywać go – stąd wybór nowoczesnych metod nauczania oraz narzędzi i pomocy dydaktycznych.

Współpraca z rodzicami

Wspólnie z rodzicami pragniemy tworzyć przedszkole zapewniające wszechstronny rozwój każdemu dziecku. Otwartość, postawa akceptacji i chęć słuchania to podstawa współpracy z rodzicami, których chcemy włączyć w pracę nad wizją i misją nowopowstającego przedszkola oraz zapewnić im realny wpływ na jego funkcjonowanie. Warunkiem tej współpracy jest dobra komunikacja – służyć jej będą:

 • zebrania z rodzicami
 • bieżący kontakt wychowawców z rodzicami (rozmowy indywidualne)
 • komunikacja za pośrednictwem dziennika elektronicznego
 • dyżur dyrektora dla rodziców

Naszym celem jest, by dziecko w naszym przedszkolu:

 • było radosne
 • ufało dorosłym
 • było ciekawe świata, eksperymentowało, badało, poznawało
 • było twórcze i aktywne
 • starało się zachowywać zasady bezpieczeństwa
 • wiedziało, że uczciwość, prawdomówność to postawy godne naśladowania
 • zachowywało się w stosunku do innych kulturalnie i z szacunkiem
 • akceptowało potrzeby innych, potrafiło komunikować potrzeby własne
 • miało prawo do popełniania błędów i odnoszenia sukcesów
 • starało się przestrzegać ustalonych zasad
 • zawsze mogło liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony opiekunów

Metody i formy pracy

Kadra pedagogiczna przedszkola stosuje różnorodne, kreatywne metody i formy pracy odpowiednie do wieku i potrzeb dzieci, m.in.:

 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowania własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń);
 • słowne (rozmowy, opowiadania, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa);
 • percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, obcowanie ze sztuką).
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metodę symultaniczno-sekwencyjną prof. Cieszyńskiej
 • Metodę naturalnej nauki czytania Ireny Majchrzak
 • Dziecięcą matematykę prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metodę Weroniki Shrborne (Metoda Ruchu Rozwijającego)

Na zajęciach wykorzystywana też będzie drama, aktywne słuchanie muzyki, pedagogika zabawy, elementy pedagogiki Montessori. Wszechstronny rozwój dzieci pobudzają doświadczenie, eksperymenty, wycieczki, warsztaty, realizacja projektów wewnętrznych, udział w projektach edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że Nasze Przedszkole będzie dla przedszkolaków bezpiecznym, kochanym przez nie miejscem, w którym w twórczej atmosferze rozwijać będą swe talenty i kształtować relacje rówieśnicze.