Skip to main content

Projekty i programy w roku 2021/2022


GRUPA  
PROGRAMPROJEKTINNOWACJAZAJĘCIA DODATKOWE
IOgród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne.„Zabawa sztuką”– wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi twórcami i ich dziełami, rozwijanie postawy twórczej dzieci; – „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”- rozwijanie u dzieci twórczości artystycznej, szukanie pomysłów na wtórne wykorzystanie materiału, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego”.– „Fa – La – Mi”– zajęcia muzyczno – plastyczne rozwijające motorykę małą, kreatywność, ekspresję twórczą.– „ŚpiewaMY – graMY – tańczyMY”– zajęcia rozwijające muzykalność, poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę.
II „Ogród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne. – „Zabawa sztuką”– wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi twórcami i ich dziełami, rozwijanie postawy twórczej dzieci; – „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”– rozwijanie u dzieci twórczości artystycznej, szukanie pomysłów na wtórne wykorzystanie materiału, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego”. – „ŚpiewaMY – graMY – tańczyMY”- zajęcia rozwijające muzykalność, poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę.
IIIOgród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne. – „Zabawa sztuką”- wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi twórcami i ich dziełami, rozwijanie postawy twórczej dzieci; – „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”- rozwijanie u dzieci twórczości artystycznej, szukanie pomysłów na wtórne wykorzystanie materiału, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego”.Pedagogika Freblowska– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Zapewnienie lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.– „ŚpiewaMY – graMY – tańczyMY”- zajęcia rozwijające muzykalność, poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę; – „Kodowanie”- kształtowanie umiejętności: dodawania, odejmowania, odkodowywania informacji, logicznego i krytycznego myślenia, wnioskowania, orientacji przestrzennej, współpracowania w parach i zespołach.
IV „Ogród z klasą”- rozwijanie ogrodu przedszkolnego, nasady, wysiew, pielęgnacja upraw, zbiory, przetwarzanie warzyw i owoców, zajęcia ekologiczne. – „Zabawa sztuką”– wprowadzenie dzieci w świat sztuki, zapoznanie z wybranymi twórcami i ich dziełami, rozwijanie postawy twórczej dzieci; – „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko”- rozwijanie u dzieci twórczości artystycznej, szukanie pomysłów na wtórne wykorzystanie materiału, tworzenie w myśl zasady „coś z niczego”; – „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu; – „Mamo, tato, wolę wodę”- kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, zwłaszcza dotyczących wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. „ŚpiewaMY – graMY – tańczyMY”- zajęcia rozwijające muzykalność, poczucie rytmu, wrażliwość na muzykę; – Poranki logopedyczne– roziwjanie i doskonalenie narządu mowy poprzez zabawę; – Kółko matematyczne– rozwijanie zainteresowania matematyką, odnajdywanie matematyki w sytuacjach codziennych; – „Kodowanie”- kształtowanie umiejętności: dodawania, odejmowania, odkodowywania informacji, logicznego i krytycznego myślenia, wnioskowania, orientacji przestrzennej, współpracowania w parach i zespołach.

Ogólnopolski Projekt Kreatywny Przedszkolak

Główny cel projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”.
Zadaniem nauczyciela w ramach projektu jest ukazywanie dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty.
Dzieci w trakcie różnych działań kreatywnych będą kształtować umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, usprawniania motoryki
małej, obowiązkowości (gdyż część materiałów dzieci będą przynosiły z domu), koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

Zobacz więcej

Dzieciaki – Mleczaki

Cel programu to:

  • wzrost świadomości roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę

Zobacz więcej

Piękna nasza Polska cała

Celem projektu jest inspiracja nauczycieli w przygotowaniu i organizowaniu zajęć i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym. Przedszkolaki raz w miesiącu wykonują zadanie z przyjętej listy zadań.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci. Zakłada współpracę z rodzicami, kształtowanie postaw dzieci i rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Zdrowo i sportowo

Projekt zakłada aktywizację ruchową dzieci.