Na początek zapraszamy do obejrzenia filmów i prezentacji 🙂

Tak walczymy o dodatkowe środki finansowe dla uczniów i uczymy ich stanowienia o swojej szkole:

https://www.facebook.com/sp106/videos/526828971788218

Tak spędzamy czas pozalekcyjny:

https://www.facebook.com/sp106/videos/1359978534480548

Koleżanka z czwartej klasy oprowadzi Was po szkole:

https://www.facebook.com/sp106/videos/1359978534480548

Zapraszamy do klas 1!

  • kreatywni nauczyciele
  • wydzielona przestrzeń dla najmłodszych uczniów
  • nauka na jedną zmianę
  • jeden rocznik na świetlicy
  • doskonałe zaplecze sportowe
  • bardzo dobre warunki lokalowe
  • bogata oferta zajęć dodatkowych

Dlaczego nasza szkoła?

Budujemy nową szkołę stawiającą w centrum młodszego ucznia, uczącego się relacji z innymi, sposobu uczenia się, kształtującego swój świat wartości.

Nasza szkoła stara się stworzyć mu komfortowe warunki rozwoju, dąży do indywidualizacji procesu nauczania, kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, istotnych dla ich późniejszego funkcjonowania w świecie.

Najważniejsze w procesie nauczania, by był on efektywny, jest motywacja ucznia, pozytywne nastawienie, umiejętność uczenia się i relacja z nauczycielem, rówieśnikami. Nie tylko od ilości czasu poświęconego na naukę zależy jej wynik ale od jakości, sposobu podawania wiedzy – pracy metodami stawiającymi ucznia w sytuacji odkrywcy, badacza, rozbudzających ciekawość i zaangażowanie. Dlatego dla nas najważniejsze są: wytworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, budowanie poczucia bezpieczeństwa ucznia (niewielka ilość dzieci, kształtowanie relacji między nimi), nowoczesne technologie i metody w nauczaniu, możliwość objęcia każdego dziecka zajęciami rozwijającymi zainteresowania i modelowanie programu pracy z grupą w zależności od potrzeb.

Dużą wagę przywiązujemy do pracy zespołu uczących, który omawia mocne i słabsze strony każdego dziecka oraz przyjmuje efektywne metody pracy. Nauczycieli łączy wspólna wizja szkoły, określenie priorytetów w pracy z dziećmi, przemyślane i celowe oddziaływania wychowawcze. W centrum stoi człowiek: dziecko, którego wszechstronny rozwój – intelektualny, fizyczny, psychiczny, społeczny, moralny – jest główną troską nauczycieli.

Niewielka szkoła stwarza możliwość bardzo ścisłej współpracy z rodzicami, wpływu rodziców na szkolną rzeczywistość.

Nauczyciel ma być tym, który pokazuje uczniowi drogę do zdobywani wiedzy. Trudno dziś określić, jaki zawód w przyszłości będzie wykonywać dziecko – część zawodów zniknie, zastąpi je automatyzacja, inne zmienią swój charakter. W tej sytuacji bardzo ważna jest edukacja nakierowana na umiejętności takie jak współpraca, kreatywność, kompetencje cyfrowe – i to właśnie są najważniejsze założenia naszej pracy z dziećmi, uczniami.

To co będzie wyróżniać człowieka przyszłości to kompetencje miękkie oraz kreatywność – i na te umiejętności nakierowane są działania szkolne. Ważne będą też znajomość języków obcych oraz umiejętność uczenia się, szkolenia, stąd w szkole realizowane są zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, dzieci mają zwiększoną liczbę godzin angielskiego.

Ocenianie ma na celu motywowanie ucznia, wskazywanie mu nad czym ma pracować – służy temu przyjęty w szkole system oceniania kształtującego.

Naszym celem jest też zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczności lokalnej i miasta poprzez m.in. realizację programów miejskich, wycieczki po Krakowie, współpracę z muzeami oraz instytucjami kultury. W szkole prężnie działa na wolontariat, współpracujemy z seniorami, wielokrotnie realizowaliśmy projekty związane z działaniami wolontariackimi.

Dołącz do nas!

Dlaczego wszyscy chcą podejść do tablicy?

Nauczanie powinno być zabawą, inspiracją, rozbudzaniem ciekawości poznawczej. W naszej szkole proces nauczania wspierany jest przez nowoczesne technologie oraz aktywizujące metody pracy. Nauczyciele korzystają z narzędzi TIK ale i wiedzy o zdobyczach neurodydaktyki, psychologii, edukacji emocjonalnej. W klasie wykorzystujemy tablice interaktywne, na zajęciach z kodowania roboty. Pracownia językowa wyposażona jest w system słuchawek i rejestrator dźwięku, na świetlicy znajduje się bogaty wybór gier logicznych a w bibliotece – księgozbiór złożony z najnowszych pozycji wydawniczych.

Przyjazna przestrzeń

W ciągu ostatnich dwóch lat budek szkolny przeszedł szereg gruntownych remontów i modernizacji.

Sale lekcyjne przeznaczone dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej spełniają wymogi współczesnej koncepcji przestrzeni edukacyjnej. Oprócz kącików tematycznych, możliwości dowolnego układu sali w zależności od potrzeb uczniów i nauczyciela, wyposażenia w nowoczesny sprzęt posiadają tzw. ”rosnące” krzesła i ławki, które można dostosować do indywidualnego wzrostu ucznia. Bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, wyposażenie sal w oczyszczacze powietrza oraz szafki do przechowywania książek dopełni koncepcji przyjaznej dla ucznia przestrzeni.

Szerokie korytarze w czasie przerw mogą być wykorzystane do zabaw ruchowych, są przestrzenią do ekspozycji prac plastycznych uczniów.

Zaplecze sportowe

Szkoła posiada pełnowymiarową dużą salę gimnastyczną z przylegającymi do niej szatniami i toaletami. Z drugiej strony budynku mieści się mniejsza sala gimnastyczna, remontowana w bieżącym roku. Siłownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt sportowy i jest cennym uzupełnieniem oferty sportowej szkoły.

Boiska mieszczące się na zewnątrz budynku to wielofunkcyjne boisko oddane do użytku w 2015 roku oraz dwa boiska betonowe – jedno z nich jest równocześnie przestrzenią edukacyjną (patrz: boisko edukacyjne).

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć dodatkowych.