Wizja Szkoły Podstawowej nr 106

Szkołę Podstawową 106 tworzy społeczność, dla której ważne są wartości takie jak: rozwój, współpraca i bezpieczeństwo. Cenimy to, co od wieków wskazywano jako fundament tworzonego przez człowieka świata: piękno, dobro i prawdę.
Stwarzamy optymalne warunki do intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju ucznia.
Inspirujemy działania kreatywne, uczymy wzajemnego szacunku, akceptacji i twórczego myślenia.
Stosowane metody mają na celu indywidualizację nauczania, rozwijanie umiejętności samooceny i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój. Nasz cel to wykształcenie umiejętności uczenia się przez całe życie i dążenia ku pięknym etycznie celom.
Współpraca wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, rodziców i uczniów prowadzi do poczucia bezpieczeństwa i sprawstwa w budowaniu rzeczywistości szkolnej.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez nauczycieli ma na celu wybór nowoczesnych i efektywnych metod nauczania i pozwala postawić w centrum dobro i rozwój każdego ucznia.
Współpraca z uczelniami wyższymi, instytucjami i środowiskiem lokalnym wpływa na szeroką ofertę zajęć, tworzenie wizerunku szkoły nowoczesnej a zarazem zanurzonej w historii dzielnicy i miasta.

Misja Szkoły Podstawowej nr 106

Szkoła Podstawowa nr 106 wychowuje absolwenta otwartego na drugiego człowieka, świadomego swych celów i szanującego wybory innych.
Szeroki zakres działań wolontariackich i społecznych pozwala kształtować u wszystkich członków społeczności szkolnej wrażliwość i odpowiedzialność. Troska o rozwój intelektualny uczniów wyraża się w wysokich kompetencjach kadry nauczycielskiej, kształcącej się, stosującej nowoczesne i skuteczne metody nauczania.
Rozwój ucznia wdziany jest wieloaspektowo i w szerokiej perspektywie – stąd szkoła prowadzi edukację emocjonalną, inspiruje ku kreatywnym i twórczym działaniom, wyrażającym się m.in. w realizacji różnorodnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.
Nauczyciele dbają o tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, ukazywanie wartości pracy i dociekliwości w rozwiązywaniu intelektualnych wyzwań. Kształtowaniu człowieka otwartego na poszukiwanie swojego miejsca we współczesnym świecie towarzyszy dialog z tradycją i promowanie etycznych postaw.