Rada Rodziców SP 106 zaprasza do udziału w konkursie 🙂
I.                 Cele konkursu:
• Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
• Rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci oraz rodziców;
• Czerpanie radości ze wspólnie spędzonego czasu;
• Rozpowszechnianie fotografii i filmu jako dziedziny sztuki.
 
II.               Regulamin:

1.         Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie. Zadaniem Uczestników jest wspólne przygotowanie zdrowej, kolorowej potrawy z użyciem produktów, które są przedstawione na grafice zdobiącej ściany stołówki i sfotografowanie jej oraz przesłanie w formie elektronicznej 2 zdjęć (prezentujących etap powstawania potrawy oraz efekt finalny) wraz z przepisem na adres email: lub nagranie filmiku o długości maksymalnie 1 minuty (pokazującego etap przygotowania i efekt finalny potrawy) wraz z przepisem oraz wysłanie go na adres email: .

2.         Każde dziecko wraz z rodzicami/opiekunami może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową (dwie fotografie lub filmik).

3.         Prace będą oceniane w dwóch kategoriach – fotograficznej oraz filmowej
• Do każdego maila z pakietem zdjęć oraz filmem należy dołączyć następujące informacje:
– nazwę potrawy,
– imię, nazwisko, klasę i wiek autora oraz imię rodzica/opiekuna, który towarzyszył dziecku w tworzeniu dania
– przepis, w jaki sposób można przygotować zaprezentowaną na fotografii lub filmie potrawę;

4.         Prace zgłaszane do konkursu należy przesłać na wskazany adres e-mail do dnia:  31 października 2023r.
 
5.         Ocena prac:
a. Zgłoszone prace oceniać będzie jury, powołane przez organizatora konkursu;
b. Kryteria oceny prac:
• Wykorzystanie wskazanych  produktów do przygotowania dania,
• Ogólny wyraz artystyczny prezentowanej potrawy,
c. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 13 listopada 2023r. na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły.
d. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

6.         Prawa organizatora:
•Prace konkursowe przejdą na własność organizatora;
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji dostarczonych i nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły;
• Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczeń wraz z rodzicem/opiekunem wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (dziecko – imię, nazwisko, klasa, rodzic/opiekun – imię) przez organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.